ผู้อำนวยการ

 

ผ.ศ.ดร.โองการ  วณิชาชีวะ

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

 

 

ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
บุคลากรในหน่วยงาน
 
 บุคลากรในหน่วยงาน
 โครงสร้างกองนโยบายและแผน
 
ระบบสารสนเทศ
 
  ระบบติดตามและประเมินผล
  ระบบคำขอตั้งงบประมาณ
  ระบบแผนบริหารความเสี่ยง
  ระบบบริหารจัดการครุภัฑณ์
 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2560
  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2560
 
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ
 
  หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ การฝึกอบรม
  หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
 
Facebook
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 35
ปีนี้มีคนเข้าชม : 261
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 3632

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
โครงสร้างกองนโยบายและแผน
 
 โครงสร้างกองนโยบายและแผน
 
เอกสารงานต่างๆ Download
 
ทบทวนแผนและจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปี พ.ศ.2558 ฉบับปรับแก้ (33 กลยุทธ์)
แผนยุทธศาตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระยะ 10 ปี
แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2557 จำแนกตามแผนยุทธ์ศาสตร์
แผนกลยุทธ์ทางการเงินปี 58
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (หมวดงบลงทุน)
(ร่าง)แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
แบบการตรวจประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงาน-ประจำปี-2558-ไตรมาส-2
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี พ.ศ.2559
2.เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3.เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4.เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ฟอร์มเสนอขอครุภัณฑ์.ปี.งปม.2560
เนื้อหาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2559
เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
แบบโครงการปี 2560
คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กองแผน.แบบฟอร์มคำของบลงทุนปี2561
2.แบบฟอร์ม ปร.4 ปร.5 ปร.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบฟอร์มโครงการ ปี2561
 
 
 
 


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

อาคารเบจมวัฎ ชั้น 3 โทร 02-544-8527