ผู้อำนวยการ

 

ผ.ศ.ดร.โองการ  วณิชาชีวะ

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

 

 

ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
บุคลากรในหน่วยงาน
 
 บุคลากรในหน่วยงาน
 โครงสร้างกองนโยบายและแผน
 
ระบบสารสนเทศ
 
  ระบบติดตามและประเมินผล
  ระบบคำขอตั้งงบประมาณ
  ระบบแผนบริหารความเสี่ยง
  ระบบบริหารจัดการครุภัฑณ์
 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2560
  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2560
 
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ
 
  หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ การฝึกอบรม
  หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
 
Facebook
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 35
ปีนี้มีคนเข้าชม : 261
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 3632

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
โครงสร้างกองนโยบายและแผน
 
 โครงสร้างกองนโยบายและแผน
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไตรมาส 1
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไตรมาส 2
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไตรมาส 3
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไตรมาส 3
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไตรมาส2
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไตรมาส 1
รายงานผลปี 55<
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาส 3
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาส 1
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาส 2
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงยประมาณ พ.ศ. 2556 ไตรมาส 2
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาส 3
รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำปีงยประมาณ พ.ศ. 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาส 1
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาส2
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 3
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 4
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ-2559-ไตรมาส-1
รายงานผลการปฏิบัติงาน-ประจำปีงบประมาณ-2559-ไตรมาส-2
รายงานผลการปฏิบัติงาน-ประจำปีงบประมาณ-2559-ไตรมาส-3
รายงานผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1
รายงานผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 2
รายงานผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 3
 
 
 
 


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

อาคารเบจมวัฎ ชั้น 3 โทร 02-544-8527