ผู้อำนวยการ

 

ผ.ศ.ดร.โองการ  วณิชาชีวะ

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

 

 

ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
บุคลากรในหน่วยงาน
 
 บุคลากรในหน่วยงาน
 โครงสร้างกองนโยบายและแผน
 
ระบบสารสนเทศ
 
  ระบบติดตามและประเมินผล
  ระบบคำขอตั้งงบประมาณ
  ระบบแผนบริหารความเสี่ยง
  ระบบบริหารจัดการครุภัฑณ์
 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2560
  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2560
 
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ
 
  หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ การฝึกอบรม
  หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
 
Facebook
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 35
ปีนี้มีคนเข้าชม : 261
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 3632

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
โครงสร้างกองนโยบายและแผน
 
 โครงสร้างกองนโยบายและแผน
 
บุคลากรในหน่วยงาน
 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช  บุญประจักษ์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

 
 

ผู้ศาสตราจารย์ ดร. โองการ  วณิชาชีวะ 
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

 
 

   

นายสุเนตร  รอสูงเนิน
พนักงานธุรการ ส3

นางสาวเสาวรส  ศรีสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                                                                                     

 

นางรวมพร  เพ็ชรเพ็ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวกาญฒิมาภรณ์  ชินบดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

นางสาววันวิสา  วิศาลนิตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
   

   

นายปฏิวัติ  วิธีสอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางนภัสสร  พลเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

                                   

 

นางสาวสุจิตรา  คำสัมฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวรจักร  สิริวิเศษวรกุล 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 
 


 

 
 
 
 
 
 


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

อาคารเบจมวัฎ ชั้น 3 โทร 02-544-8527