ค้นหา  
username
password
 
จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 35
ปีนี้มีคนเข้าชม : 261
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 3632

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
เว้บไซด์ที่น่าสนใจ
  กรมบัญชีกลาง
  สำนักงบประมาณ
  กระทรวงศึกษาธิการ
  ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
  พยากรณ์อากาศ
  ร้านหนังสือ
  คำศัพท์คอมพิวเตอร์
  ศูนย์กลางข่าว
Facebook
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
 
 
เอกสารงาน Download ต่างๆ
 
กองแผน.แบบฟอร์มคำของบลงทุนปี2561
แบบฟอร์มโครงการ ปี2561
แบบโครงการปี 2560
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
แบบติดตาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สิ้นไตรมาส 1 (จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์)
แผนยุทธศาตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระยะ 10 ปี
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ฟอร์มเสนอขอครุภัณฑ์.ปี.งปม.2560
more
 
 
เอกสารการประชุม เตรียมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ไฟล์นำเสนอ
วาระที่ 4.2
วาระที่ 4.3
วาระที่ 4.4
วาระที่ 5.2
วาระที่ 5.3
more
 
 
การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
แบบฟอร์มควบคุมภายใน ปย2. รอบ 6 เดือน 31 มี.ค.59
แบบฟอรร์ม Rm1 - Rm3 ปี 2558
การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
แบบฟอร์ม Rm4 - Rm5
คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความ ปี 2560
more
 
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 - 2561
 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (Eng)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (Thai)
แผ่นพับยุทธศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
แผ่นพับยุทธศาสตร์ (ภาษาไทย)
more
 
 
เอกสารเกี่ยวกับกองนโยบายและแผน
 
more
 
 
คู่มือเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน
 
คู่มือปฏิบัติงานกองนโยบายและแผน
more
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ-2559-ไตรมาส-1
รายงานผลการปฏิบัติงาน-ประจำปีงบประมาณ-2559-ไตรมาส-2
รายงานผลการปฏิบัติงาน-ประจำปีงบประมาณ-2559-ไตรมาส-3
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาส 1
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาส2
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 3
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 4
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
more
 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณเพิ่มเติม
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณเพิ่มเติม ปี 2557-2561
more
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ งานกองแผน
 
แบบติดตามผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม - มีนาคม 2557)
แบบติดตามผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวอย่างstrategy (ดร.ช่วงโชติ)
more
 
 
รวมรูปภาพกิจกรรม
 
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 'การเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาบุคลากรสายสนันสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗'
  การประชุม (กบ.) รอบพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ.ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 'การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557'

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวน โครงการ / กิจกรรมตามกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  การประชุม รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  การประชุม KPI รายบุคคล (อาจารย์) วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
 
more
 
 
 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนผ.ศ.ดร.โองการ  วณิชาชีวะ
 

บุคลากรในหน่วยงาน
 ประวัติผู้อำนวยการ
 บุคลากรในหน่วยงาน
โครงสร้างกองนโยบายและแผน
 โครงสร้างกองนโยบายและแผน
 แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ระบบตั้งคำของบประมาณ
  ระบบตั้งคำของบประมาณ
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ
  ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ
ระบบการประเมิณควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
  ระบบการประเมินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
  เล่มคู่มือการใช้งานระบบความคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ
  หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ การฝึกอบรม
  หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8000

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel : (662) 544-8000